Od projektu
               do efektu!   Chc� przedstawi�...
to, czym zajmuj� si� zawodowo, czyli efekt ko�cowy mojej pracy. Od wielu lat projektuj� grafik� u�ytkow�, pocz�wszy od drobnych materia��w reklamowych takich jak wizyt�wki, logotypy czy ulotki a� po grafik� na bilboardach i samochodach.

   Pragn�c zapewni� klientowi kompleksow� i profesjonaln� obs�ug�, sam aplikuj� na pojazdach, co daje gwarancj� pe�nej zgodno�ci z zaakceptowanym projektem. Bior�c pod uwag� mo�liwo�ci przekazu, jakie daje nam przekszta�cenie dowolnego pojazdu w mobilny no�nik reklamy, jest to najlepsza forma reklamy zewn�trznej. Zarazem jest to najta�sza alternatywa aby zmieni� kolor lakieru lub wyr��ni� si� spo�r�d innych drobnymi detalami. Ogromn� zalet� aplikacji folii jest ochrona lakieru przed uszkodzeniami mechanicznymi, �atwy demonta� i przywr�cenie pierwotnego koloru oraz brak �lad�w na lakierze po zdjeciu folii.

   Wszystkie projekty powsta�y w trakcie pracy w firmie UNIGRAF.

   A po ci��kiej pracy nale�y si� troch� rozrywki i wraz z �on� cz�sto wyje�d�amy za miasto lub sp�dzamy czas na dzia�ce, a gdy robi si� ciemno lub zimno, ogl�damy filmy, gramy w gry i cieszymy si� ze wsp�lnie sp�dzonego czasu.

Pozdrawiam Tomasz Gneza.